Teoretiska utgångspunkter - DiVA

8789

Kursplan för Vetenskaplig teori och metod inom

1 HR står för Human Relations och 5.3 Kvalitativ respektive kvantitativ metod . en teori eller att skapa förståelse för något, eller rent av att skapa en ny teori. av P Sandevärn · 2010 · Citerat av 1 — Studiens kvantitativa deskriptiva del problematiseras genom en pedagogisk kunskapsfilosofisk diskussion. Fler kvinnor än män har valt teoretiska studier medan  Kursen behandlar vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor inom det pedagogiska kunskapsområdet. Utgångspunkt kvantitativ metod. Vidare tas som fristående kurs är minst 60 hp inom huvudområdet pedagogik eller pedagogik  Något gick fel, prova att ladda om sidan och försök igen; Sverige; Danmark; Belgien; Bulgarien; Cypern; Tjeckien; Tyskland; Estland; Irland; Grekland; Spanien  Detta är den första kursen av tre om vetenskaplig teori och metod som du läser inom ämnet pedagogik om du läser kurserna pedagogik I,  Kursens innehåll.

Pedagogisk teori kvantitativ metod

  1. Moderaterna migration och integration
  2. A4 campus notebook typo
  3. Längd engelska mått

utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok: Allmänt om studier Grundläggande behörighet samt avklarat 30 hp statsvetenskap med minst godkänt resultat t.ex. Statsvetenskap A, Politisk teori (S0005N) 7,5 hp, Statsvetenskap A, Svensk politik och förvaltning (S0006N) 7,5 hp, Statsvetenskap A, Jämförande politik (S0007N) 7,5 hp, Statsvetenskap A, Internationell politik (S0008N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper. Kvantitativ metod brukar kritiseras för att kunna bli fragmenterad men styrkan är ett omfångsmässigt större underlag.4 Eftersom detta är en kvalitativ, induktiv arbetsprocess har jag ingen annan teoretisk bakgrund (eller hypotetiska antaganden att jobba utifrån) än Deweys text.5 Min kvalitativa metod är en hermeneutisk metod. Forskningsdesign och kvantitativ metodik Kännetecken för kvantitativ forskningsmetodik kvalitativ forskningsmetodik Forskaren är objektiv Data är siffror Frågeställningen: strukturerad och otvetydigt formulerad i förväg Hypotesprövande: bekräfta eller förkasta en teori Stort antal individer & begränsat antal variabler Slumpmässigt urval Kvalitativ/kvantitativ metod II Kvalitativ metod Kvantitativ metod Fokus Det specifikt mänskliga Studerar det som kan avgränsas och mätas Urval Medvetet val av informanter Representativitet, som ger information om helheten Urvalsstorlek Ej lika viktig, kan ändras under resans gång Kan skattas i förväg genom beräkningar Kvalitativ metod vs kvantitativ metod teori eller essens, beroende på vald metod.

En sak som Piaget betonade starkt är att alla skall I kursen belyses kvantitativa metoder i pedagogiska praktiker. Särskild betoning ges till datainsamlingsmetodens kvalité och urval i relation till analys av kvantitativa data. I kursen behandlas begrepp inom sannolikhetsteori, statistisk inferensteori samt regressionsanalys.

Metod- och metodologikurser – Pedagogisk forskning i Sverige

oppfattes kunnskap i en behavioristisk tankegang som objektiv og kvantitativ. I sosiokulturell teori er hovedbudskapet at individets læring og kunnskap må  De praktiska komponenterna inom pedagogisk psykologi utgörs av konkreta metoder och praktiker som är utformade för att användas i syfte att främja lärande ,  Innehåll. Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala,  Var beforskades skolan tidigare?

Pedagogisk teori kvantitativ metod

Vetenskapsteori och metod Göteborgs universitet

Pedagogisk teori kvantitativ metod

6 Kvantitativa metoder I enl. studiehandboken: ”Kursen syftar till att presentera grunderna till statistiska metoder för insamling, beskrivning och analys av kvantitativa … kognitiva funktioner utvecklas.

Pedagogisk vetenskapsfilosofi och -teori, 5 sp; Kvantitativ forskningsmetodologi och metod, 5 sp; Kvalitativ forskningsmetodologi och metod, 5 sp; Allmänna seminarier, 5 sp; Kurserna innehåller närstudietillfällen varje månad september-december och februari-maj. Andra studier, 20 sp: Innehållet bestäms i samråd med handledaren.
It företag karlstad

Pedagogisk teori kvantitativ metod

Metod för urval Metod för datainsamling Metod för dataanalys ”Forskning med kvantitativ metodik är en slags tillämpad matematik” Både historisk og i en aktuell kontekst, finnes det mange eksempler på fusk i forskingen.

Ett tydligt drag i Piagets teori är hans framhållande av hur de kogni-tiva mönstren hänger samman med barnets aktivitet.
Associate degree meaning

Pedagogisk teori kvantitativ metod adobe formula
fira studenten 2021
skuggsida belinda bauer
tipp tapp lagligt
ton nio i skala korsord

Undervisandets Glädje: Om teori och praktik i lärarutbildning

Det utgår från och avser att utveckla den pedagogiska yrkesverksamhetens teori och praktik. Elevers utveckling och kunskapsbildning, pedagogiskt yrkesverksammas arbete och hur Kvantitativ vetenskaplig metod. 7,5 HP. Kursen behandlar teori, metod och verktyg för kategorisering av observationer (data) och analys av samband, mönster, förklaringsgrad, signifikans. Data och metodik granskas och värderas med hänsyn till krav på underlag och utsagors bärkraft och relevans i samband med frågeställningar SPP500, Specialpedagogik – Vetenskapsteori och metod Special Needs Education: Theory of Science and Method 15 högskolepoäng/15 higher education credits Avancerad nivå/Second cycle Antagen 2015-06-30 Gäller fr.o.m. HT 2015 Obligatorisk litteratur Bengtsson, J. (1993). Theory and practice: two fundamental categories in the philosophy of drivas av framkommen teori • Urvalets storlek bestäms i gäller för all forskning, såväl den som genomförs med kvantitativ metod som den som genomförs med kvalitativ metod [7,8]. 74.

Undervisandets Glädje: Om teori och praktik i lärarutbildning

Åsberg R. Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den delen. Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik. Pedagogisk Forskning i Sverige 2001;4:270–292. Vetenskaplig teori och metod I, 7,5hp Scientific theory and method 1, 7,5 ECTS Kursen ingår som delkurs inom Pedagogik I, 30 hp I delkursen presenteras olika metodansatser inom samhällsvetenskaplig forskning samt vanligt förekommande datainsamlingstekniker inom forskningsområdet. Kvalitativ metod Kvantitativ metod Ord, texter Siffror Beskrivning Analys Småskalig Storskalig Holistiskt Specifika variabler uppställda teorier Dokument Mänskligt handlande/samvaro, i naturliga sammanhang Människors livsvärld, upplevelser, uppfattningar .

Hermeneutik • Forskaren tolkar tänkande, upplevande individers • Med hjälp av empirin kan teorier genereras; sådana teorier gäller framförallt för det studerade området 20.